Henriksdal år 1900

Anders Teir (skrivet år 2000)

Vilka levde i Henriksdal för exakt hundra år sedan, alltså vid förra sekelskiftet? Dessa personer är idag alla avlidna, men många har ättlingar bland dagens bybor. Tack vare Erik Andtfolks forskningsarbete finns idag Henriksdals invånare år 1900 kartlagda familj för familj. Denna artikel har skrivits utgående från Eriks hemmansartiklar i Henriksdal under 200 år.

Förutom de omnämnda familjerna fanns säkert ett antal pigor och drängar på gårdarna i byn, men dessa personer vet vi inte namnet på. Man kan dock gissa att det främst var de halvvuxna barnen från byns obesuttna familjer.

Denna artikel behandlar läget i byn på 1900-talets första dag. Bara i undantagsfall har jag tagit med senare födda personer och personer som redan flyttat ut år 1900.

År 1900 var Finland ett ryskt storfurstendöme. Tsaren hette Nikolaj II och generalguvernören över Finland Bobrikoff. Allmän rösträtt fanns inte. Från St. Petersburg hade nyligen signalerats tendenser att knyta Finland fastare till det ryska riket och avskaffa en del av storfurstendömets rättigheter, den s.k. första förryskningsperioden. Detta hade medfört en våg av indignation och protester i Finland, och bl.a. inspirerat den lovande unge tonsättaren Jean Sibelius att skriva Finlandia.

Henriksdal var en liten avlägsen utby med dåliga vägförbindelser. Henriksdalsborna berördes knappast så särdeles mycket av de ovannämnda händelserna. Byns invånare levde som förr av jordbruk och fiske i ett ganska statiskt samhälle där mycket litet av livets grundförutsättningar ändrats under det förflutna seklet. Man levde på naturens villkor och arbetade hårt minst sex dagar i veckan året runt. En fläkt av en ny tid och av stora världen hade dock gjort sig kännbar bl.a. genom den tilltagande emigrationen till Amerika.

Nedan följer en beskrivning av de familjer som bodde i Henriksdal, våra förfäder, vilkas arv vi idag förvaltar.

Nojärv

I ett torp i Nojärv bodde August Nabom-Östergård, 32, och hans hustru Maria, född Hedkrok, 28. De hade två söner: Fyraåringen Sigfrid, som skulle utvandra till Amerika sexton år senare, och ettåringen Axel. I familjen föddes senare bl.a. dottern Hilma, som senare gifte sig med Abel Papula. Axel fick sedermera totalt tolv barn och bodde hela sitt liv i Nojärv. Bland barnen kan nämnas Runar, som ännu bor i den stuga som Axel byggde, samt Elis och Sven Östergård samt Lisbeth Stenlund i Tjöck.

I ett annat torp i Nojärv under Demasör bodde Johan Nyberg, 67, och hans hustru Maja, 65. Han var född i Skaftung och hon i Storå. Brukare av detta torp var dock deras dotter Josefina, som var trettio år gammal. Hon hade blivit änka 1895, men var nu sedan två år gift med Oskari Åkerbacka, 27. Han var född i Sastmola. Makarnas aktiviteter just kring den mörka nyårstiden 1900 resulterade i att dottern Jenny Josefina föddes 7.10.1900. Hon blev sedan mor till Rurik och Rune Granqvist.

På den plats där Hilma Papulas hus nu står fanns år 1900 ett ödetorp, som dock blev bebott igen följande år. Det var August Naboms 27-åriga bror Frans Edvard som då köpte stället. Alla hans efterkommande flyttade alla bort från byn, utom dottern Hilma som föddes 1902. Hon gifte sig med Kuno Forsman och blev mor till bl.a Angelina Granqvist.

Raunio

I "Markusas" bodde vid denna tid Markus Raunio, 42 år, och hustrun Gustava, 43 år. I familjen fanns fem barn: Sextonåriga Emil, som for till Amerika 1907, trettonåriga Emilia, tioåriga Hilma Maria, sexåriga William och treåriga Fanny. Den finskspråkige Markus var född i Storå och förutom torpare också målare och skrivare. Gustava dog endast två år senare och Markus blev då ensam med fem barn, men gifte om sig 1903 och fick ytterligare fem barn till.

Gustavas tjugoåriga son Frans Viktor från det tidigare äktenskapet hade nyligen dött i lungsot i september 1899.

Södergård

På Södergård bodde den 69-årige Carl Gustaf Palomäki och hustrun Lina, 61 år. Palomäki hade i ungdomen gift sig med änkan Maja Greta på Andtfolk, men efter hennes död blivit utmanövrerad av sina tre styvdöttrar, och därför fått Södergård som arvslott. Lina var från Härkmeri och hade anställts som piga på Södergård. 1867 gifte de sig efter att ha fått ett gemensamt barn. Fast de var gamla innehade de fortfarande hemmanet. Deras enda barn i livet, den trettioåriga sonen Eliel, var sedan tio år i Amerika.

Forsman

På Forsman bodde en helt finsk familj, som flyttat dit från Siikais 1895. Husbonden Johan Henrik Heikkilä var 39 år liksom hustrun Ida Sofia. De hade fyra barn: Hulda Emilia, tio år, Johan William, åtta år, och Henrik Hjalmar och Anton, sex år. Några år senare flyttade hela denna familj till Amerika. Hemmanet såldes då till Frans Forsman, som kan sägas vara anfader till alla nuvarande Forsmän i byn.

Den tidigare ägaren Carl Henrik Forsman, 78 år, bodde också på hemmanet som sytningshjon i lillstugan. På Forsman fanns också ett obebott torp vid denna tid.

Andtfolk

Husbonde på Andtfolk var Viktor Stenlund/Andtfolk. Han var 57 år och född på Stenlund. Han hade 1870 gift sig med Maja Greta, en av de tre stridbara systrar som förmått Palomäki att lämna Andtfolk. Greta var också nu 57 år. De hade endast ett barn, den 25-åriga sonen Frans, som följande år gifte sig med med sin kusin Adolfina Stenlund. Detta är alltså Albert Andtfolks föräldrar.

Henriksdal

Efter delningen av Andtfolk hette det nya hemmanet officiellt Henriksdal. Husbonde var Josef Westervik/Andtfolk, 49 år och född i Ömossa. Hans hustru var den 52-åriga Anna Caisa, som var syster till Maja Greta på Andtfolk. De hade åtta barn i livet. De två äldsta, Selma 24 år, och Konrad 21 år, var redan i Amerika. 18-åriga sonen Selim skulle åka dit inom kort, liksom senare den nu 16-åriga Axel och den 13-åriga Alexandra.

I gården fanns också elvaåriga Josefina, åttaåriga Sigrid och femåriga Hemming, som senare skulle överta hemmanet och bli far till Erik, Per och Gösta Andtfolk och Karin Stenlund.

Stenlund

Byns kanske rikaste gård var Stenlund, vars husbonde var "Steinlundas Kalle" Karl Stenlund. Han var 59 år och sonson till den ursprungliga nybyggaren på Stenlund. Hans hustru Maria, född Kärr, var 52 år.

Deras äldsta dotter Adolfina var 28 år och skulle följande år gifta sig med Frans Andtfolk. Den 26-åriga sonen Gideon blev senare bonde på Vesterback och far till Torsten, Runar, Alvar, Birger och Gösta Stenlund och Hjördis Norrback. Den 23-åriga sonen Abraham övertog senare hemmanet och blev far till bl.a. Bertel Stenlund, Svea Berglund och Berta Granberg. Dottern Elsa var 20 år, och skulle avlida ett par år senare. Olga var 14 år. Hon gifte sig med Leo Kärr. Artur var åtta år. Han flyttade i vuxen ålder till Härkmeri.

Kärr

Husbonde på Kärr hemman var den 43-årige Viktor Kärr. Hans hustru Adelina var 39 år. Hon var född på Surs hemman här i byn. Deras äldsta son Josef var 19 år. Han blev senare far till Egner, Martin, Ragnar, Rainer och Göran Kärr samt Vesta Andtfolk och Rut Östergård. Leo var 17 år. Han blev farfar till Marina Forsman. Sigrid var elva år och Konrad sex år. Han blev far till Nils Kärr. Dessutom fanns i gården två fosterbarn, som var barn till Viktors avlidna syster: Det var Hemming Westervik, sju år, och Hilma Westervik, fem år. Hon blev senare mor till Odis Söderling.

I gården bodde också två av Viktors systrar. Den 35-åriga Matilda, "Kärr Tilda", som ett par år senare gifte sig med Frans Ahl från Härkmeri. Hon är mormor till Hugo, Bjarne och Harry Stenlund. Den andra systern hette Olga och var 30 år.

Berglund

Detta hemman var sedan 1888 delat i två delar, Berg och Berglund. På Berglund hette husbonden Carl Berg. Han var 63 år och sedan ett par år änkling. Han var född i Uttermossa. Av hans elva barn bodde ännu hemma döttrarna Hilma och Selma, 17 resp. 16 år gamla. Hilma blev mor till elva barn, bl.a. Artur, Paul och Sven Berglund.

I en stuga på Berglund bodde även Carls dotter Matilda , 34 år, och hennes man Nestor Noukki, 28 år. Nestor hade ursprungligen kommit till Berglund som dräng och var född i Vanhakylä. Paret hade barnen Frans, 6 år, och ettåringen Emilia. Frans stupade vid Tammerfors 1918. Emilia gifte sig med Lennart Färm. I denna familj föddes senare bl.a. Berta Granqvist och Kerstin Lehtinens far Artur.

På Berg hette husbonden Karl Berg. Han kallades Berg Kalle, var 36 år gammal och äldste son till Carl Berg. Han byggde den gård som nu bebos av Göran och Rainer Kärr. Berg Kalles hustru hette Maria och var 35 år. Hon kom från Grannas i Härkmeri. I familjen fanns Otto, 13 år, Emil, 10 år, Axel, 7 år, Gunnar, 4 år, och Edith, 1 år. Familjen flyttade några år senare till Härkmeri.

Westergård

På Westergård (Halkola) fanns änkan Maria Westergård, född Demasör i Skaftung. Hon var 60 år och mor till gårdens husmor. Husbonde var Viktor Angelin. Han var född i Lappfjärd, 42 år och gift med Marias dotter Ida, 25 år. De hade två barn: Gunnar, 2 år, och ettåringen Ellen, som blev farmor till Mikael Öström.

Idas syster Olga, 22 år, bodde ännu hemma. Hon skulle till sommaren gifta sig med Frans Forsman och bli farmor till Angelina Granqvist och Magnus, Matti och Anders Forsman och mormor till Regina Ivars.

Surs-Demansör

På Halkolaberget stod en gård som numera är bortriven. I lillstugan bodde på sytning 73-åriga Fredrika Westergård, född Sjuls i Härkmeri.

Husbonde var Henrik Ivars, 41 år. Han var född i Lappfjärd och gift med Ida Westergårds syster Manda, 28 år. De hade sonen Frans, 5 år. I familjen fanns också Henriks barn från ett tidigare äktenskap: Erik, 9 år, och Maria, 5 år.

I Storliden, strax norr om Rune Stenlunds hus, fanns en liten torpstuga. Där bodde Mina Östergård, 37 år. Hon var "amerikaänka", d.v.s. hennes man Carl Johan Östergård hade sålt Surs och rest till Amerika åtta år tidigare. Hon hade döttrarna Sigrid, 15 år, Maria, 10 år, och Ida, 8 år, samt sonen Viktor, 12 år. Alla flickorna reste senare till Amerika. Det gjorde också Surs Viktor, som han kallades, men återkom och bosatte sig i Stubbmossen och fick tolv barn, bl.a. Erik Östergård.

Vid Dahlgrens fanns också en liten torpstuga. Där bodde Enoch Färm, 68 år, och född i Kodesjärvi, samt hans andra hustru Anna Greta, 69 år. Hon var änka efter Anders Brunman. Paret hade fått fem barn som alla avlidit som små.

I den stuga som nu ägs av Berta Granberg bodde Enochs son Axel Färm, 31 år, och hans hustru Selma, 28 år. De hade sonen Eliel, 4 år, och dottern Maria, 3 år. Eliel stupade senare 1918. I familjen föddes senare sonen Lennart, som blev far till Gunvor Östergård. Axel reste 1903 till Amerika och kom aldrig tillbaka.

Härkmerisidan

I ett torp i Alabäcken bodde Jonas Svarti/Leppäluoma. Han hade ursprungligen kommit från Storå och var 67 år. Hans andra hustru Maria Ånäs var även hon 67 år och utkommen från Storå. I torpet fanns också Jonas barn från första äktenskapet Robert, 25 år, och Eufrosyne (Sina), 23 år, som senare skulle bli mor till Axel Ahlroos.

I ett torp ett par hundra meter norr om nuv. Arstu bodde änkan Fia Teir, 60 år, och hennes son Ivar, 16 år. Där bodde också Fias mor Lena Hannus, 80 år. Hon skulle leva tills hon blev hela 98 år.

På nuv. Arstus bostadstomt fanns inte då ännu Arstu hemman, utan ett torp som innehades av Oskar Storsjö, 53 år och född i Storsjö. Hans hustru hette Mari och var 51 år. Familjens 29-åriga son Frans var sjöman. Han skulle följande sommar fira ett hejdundrande bröllop med Olga Westergård och bli känd som Forsman, far till bl.a. Kuno och Albin Forsman. Oskar och Mari hade också barnen Amanda, 19 år, och Otto, 17 år. Sonen Edvin, 23 år, hade föregående år gift sig med Alma Öström från Ömossa och hade dottern Milia, 1 år. Edvin byggde en stuga nära sitt föräldrahem. Denna stuga är nu Siv och Per-Erik Theirs torp.

I Storängen halvvägs till Ömossa fanns också ett torp. Där bodde Emil Granqvist, 24 år, och hans hustru Maria, 23 år. Hon var utkommen från Frivilas, men Emil var född i torpet. I torpet bodde också fortfarande Emils syskon Otto, 20 år, och Maria, 16 år, samt dessutom Emils styvmor Edla, född Hedkrok och 47 år, och hennes 23-åriga dotter Hilma från hennes tidigare äktenskap. Där fanns också fyraåriga Einar, som var Emils halvbror. Emil och Maria hade barnen Signe, 2 år, och Eino, 1 år. Emil flyttade senare till kanten av Stubbmossen och byggde upp det hus som Berta Granqvist senast bodde i.

Norr om nuv. Arstu fanns ännu ett torp. Där bodde Viktor Ahlström, 45. Han skulle detta år gifta sig med Adelina Djupström från Uttermossa. Hon var 46 år. Från sitt första äktenskap hade Viktor den 13-åriga sonen Klas Viktor. Adelina hade en ettårig son före äktenskapet. Han hette Valter och blev senare far till bl.a. Aulis Ahlström.

Vid Knusberget vid vägen till Back fanns en stuga. Där bodde Knus Viktor, alltså Viktor Grannas, 42 år, och hans hustru Kaisa, 40 år. Barnen var 17-åriga Alexandra, 15-åriga Karl, 12-åriga Hulda, 9-åriga Hilma, 6-åriga Sigrid, 5-åriga Frans och ettåriga Lydia. Denna Lydia blev senare mor till Holger Grannas.

År 1900 hade inte ännu släkterna Dahlgren och Ahlroos inflyttat till Henriksdal.

Det bodde alltså totalt minst 127 personer i Henriksdal, 64 män och 63 kvinnor. Av dessa var 62 i åldern 1-19 år, 34 pojkar och 28 flickor. 51 var i åldern 20-59 år, 24 män och 27 kvinnor. I byn fanns 14 åldringar över 60 år, 6 män och 8 kvinnor.